SinhTử .com

Đấu trường Sinh Tử

Một đấu trường của VietnamUni.com dành riêng cho những người muốn trở thành DacVu.com, DacNhiem.comDacCong.com

Đây là một đấu trường dạng trò chơi nhập vai trong đời thực giống như phim Squid game (trò chơi con mực) dành riêng cho việc đánh giá các DacVu.com, DacNhiem.comDacCong.com trong VietnamUni.com

Các thành viên vui lòng đăng nhập vào trò chơi theo nội quy hướng dẫn. 

Đồng đội của những người bị ĐăngXuất.com trong đấu trường SinhTu.com vui lòng báo tử tại DangXuat.com để ban TuBiet.com tổ chức lễ từ biệt cho họ bằng cách tạo website YourName.TuBiet.com